''' KURAN - FURKAN ''' başımızın tacı gönlümüzün ilacı
  SAHİH HADİS-İ ŞERİFLER
 
"Benim Üzerime Kim Bir Salatü Selam Getirirse, ALLAH Ona Rahmet Eder Ve Ondan On Günah Düşürür. "[ Hadis-i Şerif ]
''SİZLER KIYAMET GÜNÜ İSİMLERİNİZLE VE BABALARI- NIZIN İSİMLERİYLE ÇAĞRILACAKSINIZ OYLE İSE İSİM- LERİNİZİ GÜZEL KOYUN.(YAPIN)'' ( EBU DAVUD,EDEB 69)
''SADAKA VERMEDE ACELE EDİN.ÇÜNKÜ BELA SADAKALARIN ÖNÜNE GEÇMEZ.'' CAMİU'S-SAGİR ŞERHİ FEYZU-L KA- DİRDE,3,(195)

FETİH SÜRESİYLE İLGİLİ PEYGAMBERİMİZ (S.A.S) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Bu gece bana bir sure indirildi O benim için, güneşin, üzerine doğduğu her şeyden daha sevimlidir" Sonra Resulullah Fetih suresini okudu_____

(Buhari, IV, 1531, 1829, 1915; Tirmizi, V, 385; Muvatta, I, 203)
ZANDAN SAKININIZ! Resûlu`llah Salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ashab`ım, zandan (sebepsiz ithamdan) çekininiz! Çünkü sanıkla ithâm sözlerin yalanı çok olanıdır. Biribirinizin eksikliğini görmeğe ve işitmeye çalışmayınız, husûsî ve mahrem hayâtınızı da araştırmayınız! Bir de almayacağınız bir malı alıcıyı zarara sokmak için arttırmayınız, biribirinize hased de etmeyiniz! Buğuz (düşmanlık) da etmeyiniz! Biribirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz de. Ey Allah`ın kulları, biribirinize kardeş (mesâbesinde) olunuz! (Biribirinizi seviniz!) (BUHARİ,KİTABUL EDEB,1993)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR:
İstemeyip kaçınanlar hâriç, bütün ümmetim cennete girecektir!" "Kaçınanlar da kim?" dediler. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Kim bana itaat ederse cennete girer; kim bana itaat etmez, âsi olursa, o cennete girmekten kaçınmış demektir." (Buhârî, İ'tisâm 2)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR “Âdemoğlu için iki vâdi dolusu mal olsaydı, mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Âdemoğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder.” Buhârî, Rikâk 10; Müslim, Rikak 116, (1048); Tirmizî, Zühd 27, (2338).
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR:
İstemeyip kaçınanlar hâriç, bütün ümmetim cennete girecektir!" "Kaçınanlar da kim?" dediler. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Kim bana itaat ederse cennete girer; kim bana itaat etmez, âsi olursa, o cennete girmekten kaçınmış demektir." (Buhârî, İ'tisâm 2)
''GÜNAH GİZLİ İŞLENİNCE SADECE İŞLEYENE ZARAR VERİR. FAKAT AŞİKAR İŞLENDİĞİ ZAMAN TAĞYİR EDİLİP ONA MANİ OLUNMAZSA ,UMUMA ZARAR VERİR.'' (TABERANİ Fİ'L-EVSAT)
''SİZDEN BİRİNİZ ( DİN) KARDEŞİNİN AYNASIDIR. ÖYLE İSE ONUN ÜZERİNDE RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY GÖRDÜGÜNDE GİDERSİN.'' (EBU DAVUD)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR:
Çok müslüman evlâdı, babaları yüzünden veyl ismindeki Cehennem'e gideceklerdir. Çünkü bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyf sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünyâ işleri arkasında koşup, evlâdlarına müslümanlığı ve Kur'ân-ı kerîmi öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uz...aktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler Cehennem'e gideceklerdir. (Hadîs-i şerîf-İhyâ)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR:
“Bir kavim,münkeri (işlenen günahı) gördükleri halde,onu,(imkanları dahilinde) tağyire ve men’etmeye çalışmazlarsa;ALLAH,o kavmin umumuna birden azab gönderir de artık duaları kabul olmaz.”(şimdiki hal-i alem buna şahiddir.)
(Ebu Davud,Tirmizi,İbn-i Mâce,Nesai.Lafız,Nesai’ye aittir.)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR İbn-i Ömer (r.a) den Peygamberimiz(s.a.v)buyurdular ki ''Herseyin bir cilası vardır.Kalplerin cilası da Allah'ı zikirdir.Hiçbirsey insanı zikir kadar Allah'ın azabından kurtaramaz hatta kılıcın kırılın-caya kadar savasman dahi''buyurdular. (Beyhaki-Camiussagir) RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR "Hz Peygamber (sas)'e İsrâ gecesi, namaz elli vakit olarak farz kılındı Sonra azaltıldı ve beş vakte düşürüldü Sonra şöyle seslenildi: "Ey Muhammed, şüphesiz bizim nezdimizdeki söz bir değişikliğe uğramaz Senin için bu beş vakit namaz, elli vakit namazın karşılığıdır" (Buhâri, Salat, 76, Enbiya, 5; M...
GÜNAH,KALBLERİN HEYACANIDIR.HİÇ BİR BAKIŞ (KADINLARA) YOKTUR Kİ,ONDA ŞEYTANIN TEMAİ OLMASIN. (HZ.İBNİ MESUD R.A.)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR
Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, kom...şusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
(Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74-75)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR
"Sizleri zandan sakındırırm. Çünkü zanla söy...lenen sözler yalanı daha çok olandır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, hususi ve mahrem hayatınızı da araştırmayınız. Birbirinize hased etmeyiniz, birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz, birbirinize buğz ve düşmanlık da etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, birbirinizle kardeşler (mesabesinde) olunuz!".
(Sahih-i Buhari)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR
"Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin t...utmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları kardeşler olunuz."
(Buhari ve Müslim)
ŞİRK KARINCANIN KIPIRDATMASINDAN DAHA GİZLİDİR (GÖRÜNMEZDİR)
Rasulullah (s.a.v.) ...şöyle buyurdu:
"Şirk, karıncanın kıpırtısından daha gizlidir."
Ebu Bekir (r.a.):
"Ey Allah'ın Rasulü! Şirk, Allah'tan (c.c.) başkasına ibadet etmek ve Allah (c.c.) ile birlikte başkasını çağırmak değil midir?" diye sordu.
Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Anası kendisini kaybedesi! Sizin içinizde şirk, karıncanın hareketinden daha sessizdir."
Hadiste şu da yer almaktadır:
"Senin 'Allah ve falanca bana verdi' demen de buna dahildir. Nidd; insanın "Eğer falan kimse olmasaydı, filan kimse beni öldürürdü" demesidir." (Hadisi bu lafızla mevcut kaynaklarda bulamadım)
İbni Mesud'dan (r.a.) rivayet edilmiştir. Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Kim Allah'a şirk koşarak ölürse Cehenneme girer." (Buhari Eyman: 19, Tefsir: 2/22, Ahmed: 1/27, 402, 462-464)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR
“Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümr...e gelecektir. Onlar Kur’an okuyacaklar, fakat Kuran’ın feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. (Yalnız dilde kalacaktır.) Nitekim onlar okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar, bir daha da ona dönemeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır.
” (Müslim: 1067)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR:
Seytan dedi ki: "Yarabbi! Izzetin hakki icin cani cikincaya kadar onlari igfal edecegim". Rab da buyurdu ki: "Izzetim Celalim hakki icin istigfar ettikce, Ben de onlari affedecegim."
Ravi: Hz. Eb� Said (r.a.)
SİHİR VE KEHANET
“Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa ŞİRKE düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye havale edilir.”
Nesai,Tahrim 19, (7,112)
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR:
Dort sey kimde bulunursa Allah, onun vucudunu Cehenneme haram eder. Ve dunyada onu seytandan ve nefsinden korur. Nefsi bir seye heves ettigi halde nefse hakim olur, yaptirmaz; Nefsi bir seyden tiksindigi halde onu yaptirir; Nefsin sehvet ve gadabina hakim olur. Dort sey de kimde bulunursa, Allah onu... rahmetine gark eder ve Cennetine kor; Bir miskini barindirmak; Zaif birine acimak; Koleye rifk ile muamele etmek; Anne ve babasina infak etmek.
Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r.a.)
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.” (Buhârî, Daavât 4; Müslim, Tevbe 1, 7, 8.)
(Yanında adım anıldığı halde bana salevat getirmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. Ramazana erişip de günahları bağışlanmayan kişinin burnu yere sürtülsün. Ana ve babası, yanında ihtiyarladığı halde onları razı ederek Cennete giremeyen kimsenin burnu yere sürtülsün.) [Tirmizi, İ.Ahmed]

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Şanı Yüce Allah, (Meleklerine) şöyle buyurmuştur: Kulum bir kötülük yapmaya niyetlenirse, aleyhine onu hemen yazmayın. Eğer o işi yaparsa onun adına tek bir kötülük yazın. Kulum iyi bir işe niyetlenir de yapamaz ise, niyetini bir iyilik olarak yazın. Niyetini gerçekleştirir ise on iyilik yazın."(Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 183)
 

Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okuduğu zaman gözleri kızarır, sesi yükselir ve öfkesi şiddetlenirdi. Şehadet parmağı ile onun yanındaki orta parmağını birleştirir ve:−‘Kıyamet günü ile ben, bunlar gibi gönderildim’ derdi.Sonra:−‘Bundan sonra işlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı’dır. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan uydurulanlardır ve her bid’at sapıklıktır’ derdi.”(İbni Mace 45)
 

Namuslu bir kadının namusuna bühtan (iftira) etmek, yüz senelik ameli yıkar. (yani bir ömrün amelini siler) (Hz. Huzeyfe (r.a.)
“Başkasının lafını alıp götüren (dedikoduculuk yapan) kimse, cennete giremez.”(Buhari, Müslim)
Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):‘Ahir zamanda bazı topluluklar, saçlarını sakallarını güvercin gerdanlığı gibi siyaha boyayacaklar. Onlar cennetin kokusunu alamayacaklardır’ buyurdu.”

(Ebu Davud 4212, Nesei 8/138, Tabarani Mucemu’l-Kebir 12254, Begavi 3180, Ahmed 1/273)
 

“Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüz oruç tutup, gece namaz kılan kimse gibidir.”(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesei)
Bana 2 çenesi ile 2 bacağı arasını koruma konusunda garanti verene ben de cenneti garanti veririm... Hadis-i Şerif (Buhari Tirmizi).
Kendisine ikram edilen yemeğe burun kıvırması (beğenmemesi) kişiye kötülük olarak yeter. Hadis (İbn-i Ebiddünya).
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BİR HADİS-İ ŞERİFİNDE ŞÖYLE BUYURMAKTADIR: BİR ZAMAN GELECEK ÜMMETİM 5 ŞEYİ SEVİP 5 ŞEYİ UNUTACAK. 1-) DÜNYAYI SEVİP AHİRETİ UNUTACAK, 2-)HAYATI SEVİP ÖLÜMÜ UNUTACAK, 3-)SARAY VE KÖŞKLERİ SEVİP KABİRLERİ UNUTACAK, ...4-)DÜNYA MALINI SEVİP KABİR HESABINI UNUTACAK, 5-)YARATILMIŞLARI SEVİP YARATICIYI UNUTACAKLAR...
Sabah namazını cemaatle kılan kimse Allah'ın güvencesindedir Sakın Allah, güvencesi altında olan bir şeyden dolayı sizi takibe almasın Çünkü Allah güvence verdiği bir şeyden dolayı kimi takib ederse, onu yakalar sonra da onu yüzüstü cehennem ateşine atar"(Müslim, Mesâcid 261, 262 Ayrıca bk Tirmi...
Melekler ilim ogrenen kimselerden memnuniyetlerinden dolayi kanatlarini yerlere sererek kusatirlar.Yerde ve gokte bulunan her sey,hatta sudaki baliklar bile ilimle mesgul olan kimsenin affini isterler (ibn-i mace mukaddime 17)....Hak'ka Davet..
Resulullah (sav)'ı işittim. Şöyle buyurmuşlardı: "Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil. (Buhari, Hums 7; Tirmizi, Zühd 41, (2375)

İbnu Ebî Evfâ (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam çarşıya satmak üzere mal koydu. Müslümanlardan biri alıcı çıkınca, onu ikna için, "senin vermediğin parayı ödedim" diye Allah'a kasem etmişti. Bunun üzerine şu âyet nâzil oldu: "Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere değişenler var ya, işte onların âhirette bir payları yoktur. Allah, kıyamet günü, onlara hitab etmeyecek, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Elem verici azab onlar içindir" (Âl-i İmrân, 77),(Buhârî, Büyû 27, Tefsir 33.)
 

Ebu Ümeyye eş-Şa'bani anlatıyor: "Ey Ebu Sa'lebe dedim, şu ayet hakkında ne dersin?" (Mealen): "Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar vermez.." (Maide 105). Bana şu cevabı verdi: "Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zira ben aynı şeyi Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a sormuştum. Demişti ki: "Ma'rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, takip edilen bir hevâ, (dine, ahirete) tercih edilen dünyalık görür, rey sahiplerinin(selefi dinlemeden) kendi reylerini beğendiklerini müşahade edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. zira (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı)dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir."(Ebu Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizi, Tefsir, Maide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014).
 

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı oduğuna hiç aldırmayacak." [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: "Böylelerinin hiç bir duası kabul edilmez."] ( Buhari, Büyu 7, 23; Nesai, Büyu 2, (7, 243)
“İyilik, ruhunun yatıştığı (mutmain olduğu) şeydir. Kötülük ise, insanlar sana fetvâ verseler de, içini tırmalayan ve göğsünde tereddüt duyduğun şeydir.” (Ahmed bin Hanbel, 4/227; Dârimî, Büyû’, 2, hadis no: 2536)
Ma'kıl İbnu Yesar anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Herc (fitne) zamanında ibadet, tıpkı bana hicret gibidir."(Müslim, Fiten 130, (2948); Tirmizi, Fiten 31, (2202).
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (S.a.v) efendimiz buyurdular ki: "(Alıcı olmadığınız hâlde, fiyatları kızıştırmak için) müşteri ile satıcının aralarına girmeyin."(Buhârî, Büyû 58; Müslim, Büyû 11, (1515), Nikâh 52 (1413); Ebu Dâvud, Büyû 46, (3438); Tirmizî, Büyû 65, (1304);...
RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR: "Resulullah (S.a.v) buyurdular ki: "Emin, dürüst, müslüman tacir, Kıyamet günü şehidlerle beraberdir."(H.şerif) .. RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR: "Her kim bir arazinin bir karışını zulmederek ele geçirirse, Allah Kıyamet gününde yedi kat yerden itibaren o arazi parçasını bu zalim kişinin boynuna (halka yapıp) geçirir."(Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 3020) .. Muaz İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor: "Bir seferde Resûlullah'la beraberdik. Bir gün yakınına tesadüf ettim ve beraber yürüdük. "Ey Allah'ın Resûlü, dedim. Beni cehennemden uzaklaştırıp cennete sokacak bir amel söyle!" "Mühim bir şey sordun. Bu, Allah'ın kolaylık nasib ettiği kimseye kolaydır; Allah'a ibadet eder, Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namaz kılarsın, zekât verirsin, ramazan orucunu tutarsın, Beytullah'a hacc yaparsın!" buyurdular ve devamla: "Sana hayır kapılarını göstereyim mi?" dediler. "Evet ey Allah'ın Resûlü" dedim. "Oruç (cehenneme) perdedir; sadaka hataları yok eder, tıpkı suyun ateşi yoketmesi gibi. Kişinin geceleyin kıldığı namaz salihlerin şiarıdır" buyurdular ve şu ayeti okudular. (Mealen): "Onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarından kalkar, Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümid ederek O'na dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden de bağışta bulunurlar" (Secde 16) Sonra sordu: "Bu (din) işinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" "Evet, ey Allah'ın Resûlü!" dedim. "Dinle öyleyse" buyurdu ve açıkladı: "Bu dinin başı İslâm'dır, direği namazdır, zirvesi cihâddır!" Sonra şöyle devam buyurdu: "Sana bütün bunları (tamamlayan) baş amili haber vereyim mi?" "Evet ey Allah'ın Resûlü!" dedim. "Şuna sahip ol!" dedi ve eliyle diline işaret etti. Ben tekrar sordum: "Ey Allah'ın Resûlü! Biz konuştuklarımızdan sorumlu mu olacağız?" "Anasız kalasıca Muâz! İnsanları yüzlerinin üstüne -veya burunlarının üstüne dedi- ateşe atan, dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir?" buyurdular."(Tirmizi, İman 8, (2619). RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR: "Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münâdi ona nida eder: "(Dünyada da ahirette de) iyi olasın (ahiret yolculuğun da) iyi olsun. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!" der."(Tirmizi, Birr 64, (2009); İbnu Mace, (Cenaiz 2, (1443). .. RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR: "Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir ramazan diğer ramazana hep kefârettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler."(Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214). .. RESÜLU'LLAH (S.A.S) ŞÖYLE BUYURUYOR: "Allah Teâlâ da kıskanır. O'nun kıskanması, kulun İlâhî yasakları çiğnemesi sebebiyledir." (Buhârî, Nikâh 107; Müslim, Tevbe 36; Tirmizî, Radâ' 4) .. “Siz, sizi bırakıp teklif etmediğim hususlarda beni, kendi halime bırakın. Sizden evvelki ümmetler, ancak çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı ihtilâfları sebebiyle helâk olmuşlardır. Ben, sizleri bir şeyden nehyettiğim zaman, ondan sakının. Size bir şeyi emrettiğim zaman da emrimi tutun. Gücünüzün yettiği kadar onu yerine getirin.” (Buhârî, İ’tisâm, 19; Müslim, Fedâil 130; İbn Mâce, Mukaddime 2; Tirmizî, İlim, 17, hadis no: 2819; Nesâî, Menâsik 1, hadis no: 2609-2610) abbim buyuruyor ki: ‘Ben bütün insanları hanîf (tevhid dini, sâlim fıtrat) üzere dünyaya gönderdim. Sonra şeytanlar onları dinden saptırdılar. Benim helâl ettiklerimi onlara haram ettiler, insanlara Bana şirk/ortak koşmalarını söylediler. Oysa o ortaklar hakkında hiçbir delil indirmemiştim.” (Müslim, Cennet 63; Ahmed bin Hanbel, 4/162) Abdullah bin Mes’ud şöyle dedi: “Dostlar! Bilen, bildiğini söylesin. Bilmeyen de ‘Allah bilir’ desin. Zira insanın bilmediği konuda ‘Allah bilir’ demesi de bir ilimdir. Allah Teâlâ, Peygamber’ine şöyle buyurmuştur: “De ki: Kur’an’ı tebliğden ötürü sizden bir ücret istemiyorum. Ben, kendiliğinden bir şeyler uydurup size dayatmak isteyen biri de değilim.” (Buhârî, Tefsîru Sûre (30, 38), 3; Müslim, Münâfıkîn 39, 40)
Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlulah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu -ravi dedi ki: Veya kuru otu- yiyip tükettiği gibi, bütün hayırları yer tüketir."( Ebu Davud, Edeb 52, (4903).
Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Üç şey vardır, bunlar kimde bulunursa, Allah onun üzerine himayesini açar ve onu cennete koyar: "Zayıflara rıfk, anne-bebaya şefkat, kölelere ihsan."( Tirmizi, Kıyamet 49, (2496).

"Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. BorçIuları arasında fakir görürse hizmetçilerine: "Onun borcundan vazgeçiverin, böylece AIIah'ın da bizim günahIarımızdan vazgeçeceğini umarız" derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti."(Buhari, Sulh 10; Müslim, Müsakaat 19, (1557); Nesai, Büyü 104, (7, 318).


 
Sa'd İbnu Sa'd radıyallahu anh anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü dedim, insanlar neden yaratıldı?" "Sudan!" buyurdular. "Ya cennet?" dedim, o neden inşa edildi?" "Gümüş tuğladan ve altın tuğladan! Harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci ve yakuttan, toprağı da zaferandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz." Aleyhissalatu vesselam sözlerine şöyle devam buyurdular: "Üç kişi vardır duaları reddedilmez (mutlaka kabul edilir): -Adil imam (devlet başkanı). -İftarını yaptığı zaman oruçlu. -Zulme uğrayanın duası. Allah, (mazlumun) duasını bulutların fevkine çıkarır ve onlara sema kapıları açılır ve Allah Teala Hazretleri: "İzzetime yemin olsun! Vakti uzasa da, duanı mutlaka kabul edeceğim!" buyurur."( Tirmizi, Cennet 2, (2528).

Münafıklığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiğinde sözünde durmaz, emanete hıyanet eder! HZ.MUHAMMED

"Kişinin namazı ibadeti sakın sizi aldatmasın. Siz onun dirhem ve dinarla olan münasebetine bakın..." HZ.MUHAMMED

Hadisi şerif: (Ahir zamanda dünya menfaati için dini alet eden riyakârlar çıkar. Sözleri baldan tatlıdır. Bunlar kuzu postuna bürünmüş birer kurttur.) [Tirmizî].
 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=